Wafeltjes Shop

Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, orders, facturen en overeenkomst die tot stand komen via het online-platform/de website www.wafeltjesshop.be (verder: ‘Wafeltjesshop.be’) die wordt aangeboden door Wafeltjes.be BV (BE BE0675.565.408), Vluchtenburgstraat 4-1, 2630 Aartselaar (verder ‘Wafeltjes.be’).

Wafeltjes.be biedt aan non-profit organisaties, verenigingen, scholen of commerciële ondernemingen (de ‘Klant’) een online platform aan door middel waarvan zij verkopen kunnen organiseren van de producten van Wafeltjes.be (verder: de ‘Producten’).

Door gebruik te maken van het online platform ‘Wafeltjesshop.be’ verklaart de Klant kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en hiervan de toepassing te hebben aanvaard.

Wafeltjes.be kan deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik wijzigen. De Klant heeft het recht om de samenwerking met Wafeltjes.be en dus het gebruik van het online platform te beëindigen van zodra zij kennis krijgt van de wijzigingen indien zijn het niet eens is met die wijzigingen.

Eigen Account Klant

Tussen Wafeltjes.be en de Klant komt een Overeenkomst tot stand zodra de Klant een eigen account op het online platform ‘Wafeltjesshop.be’ heeft aangemaakt..

De Klant kan via haar account de verkopen van de Producten aan haar eindklanten (hierna “Eindklant”) organiseren en vervolgens kan zij bestellingen plaatsen bij de Wafeltjes.be.

De Klant is zelf verantwoordelijk voor de betalingen door haar Eindklanten evenals voor de afhaling/levering van de Producten bij Wafeltjes.be, de verkoop en de levering van de Producten aan de Eindklant. In geen geval zal Wafeltjes.be aan de Eindklant leveren. De Klant is tevens verantwoordelijk voor het stockeren en naleven van de houdbaarheidsdatum van de Producten.

Via haar account verkrijgt de Klant een dashboard waar hij kan de concrete organisatie van de verkoop inrichten (door bv lijsten op te laden van leerlingen, leden, …) en het verloop ervan kan opvolgen, en in het bijzonder de betalingen van de bestellingen door de Eindklant.

De Klant is zelf en als enige verantwoordelijk voor de informatie die zij opneemt op haar account zoals maar niet beperkt tot het logo, praktische informatie, persoonsgegevens, …, en zij is ertoe gehouden te goeder trouw de prijzen, verkoopsvoorwaarden en productinformatie van de Producten te vermelden.

De Klant verklaart te beschikken over alle intellectuele eigendomsrechten van de informatie die zij op haar account plaatst.

De KIant zal Wafeltjes.be integraal vrijwaren voor alle vorderingen die door een derde zou worden ingesteld jegens Wafeltjes.be ingevolge de informatie die de Klant op haar account plaatst.

Duur en beëindiging

De Klant bepaalt bij het aanmaken van zijn account zelf de duur van het gebruik ervan en derhalve de duur van de Overeenkomst met Wafeltjes.be.

De Klant kan op elk ogenblik de Overeenkomst met Wafeltjes.be beëindigen per eenvoudige mail naar administratie@wafeltjes.be

Wafeltjes.be kan per eenvoudige mail naar de Klant de Overeenkomst eenzijdig en onmiddellijk beëindigen zonder vergoeding of opzeggingstermijn, in geval van:

  • grove nalatigheid, ernstige of opzettelijke tekortkoming, oneerlijkheid of fraude van de Klant; en/of
  • enig ongepast gedrag of fout van de Klant die de belangen van Wafeltjes.be kunnen schaden, zonder dat de Klant het ongepast gedrag of fout heeft geremedieerd binnen de 7 dagen na daartoe te zijn aangemaand door Wafeltjes.be
  • faillissement, situatie van staking van betaling of ontbinding van de Klant.
  • indien actie niet afgewerkt wordt binnen 14 dagen na aanmaak actie door Klant om shoppagina te publiceren. Wafeltjes.be zal klant hier via email van op de hoogte brengen.

Ingeval van beëindiging van de overeenkomst tussen Wafeltjes.be en de Klant aangaande het gebruik van het online platform Wafeltjesshop.be, om welke reden ook, zal het account van de Klant onmiddellijk worden afgesloten, zonder dat dit enig gevolg heeft voor de reeds door de Klant geplaatste bestellingen bij Wafeltjes.be.

De Eindklant

Er bestaat op geen enkel ogenblik een contractuele relatie tussen Wafeltjes.be en de Eindklant. De Eindklant plaatst zijn bestellingen via het account van de Klant.

Ingeval de Eindklant een bij de Klant geplaatste bestelling wenst te annuleren dan is dit enkel en alleen mogelijk ingeval de Klant haar bestelling nog niet heeft doorgegeven aan de Wafeltjes.be.

Werking van het platform en klachtenregeling

Wafeltjes.be zal zich inspannen om het online platform zo optimaal mogelijk te laten functioneren, maar verleent daarbij geen enkele garantie. Aangezien het gebruik van het platform Wafeltjesshop.be gratis ter beschikking wordt gesteld van de Klant erkent en aanvaardt de Klant dat er geen resultaat wordt gegarandeerd nopens de werking ervan.

Indien de Klant klachten heeft over de werking van het online platform Wafeltjesshop.be zal hij zo spoedig mogelijk de klacht per e-mail richten aan administratie@wafeltjes.be en uiterlijk binnen de twee weken na de vaststelling van de oorzaak van de klacht.

De Klant erkent dat hij over geen enkele intellectuele eigendom beschikt over het online platform noch over het eigen account, met uitzondering van de door de Klant geplaatste informatie. Het is de Klant dan ook verboden om het online platform Wafeltjesshop.be of een account te wijzigen, aan te passen, na te bouwen of de broncode te achterhalen, dan wel het te kopiëren, te commercialiseren, of op een wijze te gebruiken die de rechten van Wafeltjes.be aantast.

Aansprakelijkheid

Wafeltjes.be kan slechts aansprakelijk worden gesteld ingeval van haar eigen grove fout, opzet of bedrog. De totale schadevergoeding waartoe de Wafeltjes.be kan worden gehouden ingeval van aansprakelijkheid kan in geen geval hoger zijn dan de totale waarde van de bestellingen die de Klant heeft geplaatst bij Wafeltjes.be in een periode van 6 maanden voorafgaand aan het schadeverwekkend feit, tenzij de aansprakelijkheidsverzekeraar van Wafeltjes.be een hoger bedrag uitkeert, in welk geval de maximale aansprakelijkheid van Wafeltjes.be beperkt is tot dat bedrag. Deze beperking geldt niet voor lichamelijke schade. Elke aansprakelijkheid voor indirecte schade of winstderving wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Verzendbeleid

Wij verzenden bestellingen steeds binnen de 7 werkdagen (werkdagen van maandag t.e.m. vrijdag). De bestellingen worden door wafeltjes.be verzonden naar de school. Echter kan er steeds een onvoorziene drukte bij de verzendmaatschappij optreden dat de verzendduur langer maakt. Wij zijn als webshop eigenaar hier niet verantwoordelijk voor.

Privacy

De Privacyverklaring van Wafeltjes.be bepaalt de wijze waarop zij persoonsgegevens verwerkt en welke maatregelen er worden getroffen om de privacy te beschermen bij het gebruik van het online platform ‘Wafeltjesshop.be’.

De Klant verbindt er zich toe alle wettelijke bepalingen inzake privacy en verwerking van persoonsgegeven nauwlettend na te leven bij het gebruik van haar account. De Klant zal Wafeltjes.be integraal vrijwaren voor alle vorderingen en aanspraken van derden ingevolge een niet-naleving van deze wettelijke bepalingen.

Wafeltjes.be kan deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik wijzigen. De Klant heeft het recht om de samenwerking met Wafeltjes.be en dus het gebruik van het online platform te beëindigen van zodra zij kennis krijgt van de wijzigingen indien zijn het niet eens is met die wijzigingen.

Gedeeltelijke nietigheid

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of onbestaand is of wordt, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In dat geval zullen de partijen de nietige of onbestaande bepaling vervangen door bepalingen die geldig en bindend zijn en die, zoveel mogelijk, hetzelfde effect hebben als de nietige of onbestaande bepalingen, gelet op de inhoud en het doel van deze algemene voorwaarden.

Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

De rechtbanken van de zetel van Wafeltjes.be zijn bevoegd om kennis te nemen omtrent alle geschillen die uit of met betrekking tot deze Overeenkomst zouden ontstaan. De Overeenkomst zal beheerst worden door Belgisch recht.